Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2018-06-19 15:12:05: Dodano plik OPZ po zmianie 1.xlsx
2018-06-19 15:10:55: Dodano plik Z3 Formularz ofertowy po zmianie-19.06.2018.docx
Więcej >>>
2018-06-19 15:07:30: Dodano plik Załącznik nr 2 do zmian.docx
2018-06-19 15:06:21: Dodano plik Załącznik nr 1 do zmian.xlsx
2018-06-19 15:04:42: Dodano plik zmiana SIWZ.pdf
2018-06-19 15:02:49: Dodano plik wyjasnienia SIWZ.pdf
2018-06-19 14:53:20: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-05-30 14:38:29: Dodano plik OPZ-30.05.xlsx
2018-05-30 13:12:59: Dodano plik Z5 Klauzula informacyjna.docx
2018-05-30 13:12:25: Dodano plik Z4 Istotne postanowienia umowy.docx
2018-05-30 13:10:53: Dodano plik Z3 Formularz ofertowy.docx
2018-05-30 13:10:17: Dodano plik Z1C Grupa kapitałowa.doc
2018-05-30 13:09:40: Dodano plik Z1B Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
2018-05-30 13:08:38: Dodano plik Z1A JEDZ.doc
2018-05-30 13:06:32: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-05-30 12:48:41: Dodano plik OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE.pdf
Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
 
Znak sprawy: PN/18/2018
 
Niniejsze postępowanie dotyczy realizacji projektu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia. 
 
 
 
Data składania ofert:
2018-07-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-09 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-05-30 12:48:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-05-30 12:48:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-06-19 15:12:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 226.60 KbPlik pdf
2. SIWZ 6.84 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1A - JEDZ 186.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 1B - instrukcja wypełniania JEDZ 1.13 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 98.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY 70.49 KbPlik doc
7. Załącznik nr 4 - Istotne dla stron postanowienia umowy 124.19 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 15.60 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 129.07 KbPlik xls
10. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 90.52 KbPlik pdf
11. wyjaśnienia do SIWZ 5.10 MBPlik pdf
12. zmiana treści SIWZ 1.14 MBPlik pdf
13. załącznik nr 1 do zmiany SIWZ 143.18 KbPlik xls
14. załącznik nr 2 do zmiany SIWZ 73.29 KbPlik doc
15. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie 70.66 KbPlik doc
16. Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie 133.30 KbPlik xls

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-19 12:52:11: Dodano plik Z5 Klauzula informacyjna.pdf
2018-06-19 12:51:47: Dodano plik Z4 Istotne postanowienia umowy.pdf
Więcej >>>
2018-06-19 12:51:00: Dodano plik Z3 oświadczenie.doc
2018-06-19 12:49:39: Dodano plik Z2 SOPZ.xlsx
2018-06-19 12:48:23: Dodano plik Z1 Formularz ofertowy.docx
2018-06-19 12:43:07: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-06-19 12:39:21: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: PN/23/2018. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
 
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:
Numer ogłoszenia: 575113-N–2018;
Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 19.06.2018 r.
 
Data składania ofert:
2018-06-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-28 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-06-19 12:38:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-06-19 12:38:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-06-19 12:52:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 184.00 KbPlik pdf
2. SIWZ 511.59 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1 – Formularz „OFERTA WYKONAWCY” 49.90 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 116.99 KbPlik xls
5. Załącznik nr 3 – Formularz „OŚWIADCZENIE…” 63.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 319.37 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna 346.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-19 14:18:28: Dodano plik PROJEKT UMOWY - PO ZMIANIE.docx
2018-06-19 14:17:39: Dodano plik OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA _-PO ZMIANIE.doc
Więcej >>>
2018-06-19 14:16:38: Dodano plik ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf
2018-06-19 14:16:04: Dodano plik ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA.pdf
2018-06-19 14:15:09: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-06-14 14:47:34: Dodano plik Opis ambulans - poprawne.doc
2018-06-14 14:46:48: Dodano plik SIWZ karetka.docx
2018-06-14 14:46:28: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
 
Data składania ofert:
2018-06-25 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-06-14 14:45:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-06-14 14:46:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-06-19 14:18:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 124.44 KbPlik pdf
2. SIWZ 139.54 KbPlik doc
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 247.50 KbPlik doc
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 281.62 KbPlik pdf
5. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 1.29 MBPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 687.50 KbPlik pdf
7. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PO ZMIANACH 251.00 KbPlik doc
8. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ PROJEKT UMOWY DOSTAWY - PO ZMIANIE 40.80 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-18 14:14:00: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-06-18 14:13:11: Dodano plik zestawienie ofert.doc
Więcej >>>
2018-06-13 11:52:33: Dodano plik Z5 Klauzula informacyjna.docx
2018-06-13 11:49:44: Dodano plik FORMULARZ - po zmianie.docx
2018-06-13 11:48:45: Dodano plik zmiana treści SIWZ 2.pdf
2018-06-13 11:48:16: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
2018-06-08 12:52:38: Dodano plik odpowiedzi na zapytania.pdf
2018-06-08 11:57:58: Usunięto plik odpowiedzi na zapytania.pdf
2018-06-08 11:56:59: Dodano plik PROJEKT UMOWY - PO ZMIANIE.docx
2018-06-08 11:56:11: Dodano plik zmiana treści siwz.pdf
2018-06-08 11:55:25: Dodano plik odpowiedzi na zapytania.pdf
2018-06-08 11:54:43: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-06-05 12:53:54: Dodano plik SIWZ 2018.docx
2018-06-05 12:53:33: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„Usługa prania  bielizny i odzieży szpitalnej  wraz z transportem dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”
Data składania ofert:
2018-06-18 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-06-05 12:52:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-06-05 12:52:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-06-18 14:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 126.45 KbPlik pdf
2. SIWZ 148.78 KbPlik doc
3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 129.80 KbPlik pdf
4. ZMIANA TREŚCI SIWZ 221.38 KbPlik pdf
5. PROJEKT UMOWY USŁUGI - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - PO ZMIANIE 46.44 KbPlik doc
6. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 319.96 KbPlik pdf
7. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 128.51 KbPlik pdf
8. ZMIANA TREŚCI SIWZ 256.85 KbPlik pdf
9. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY - PO ZMIANIE 38.24 KbPlik doc
10. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 18.54 KbPlik doc
11. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 34.50 KbPlik doc
12. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-18 14:24:07: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-06-18 14:22:26: Dodano plik zestawienie ofert.pdf
Więcej >>>
2018-06-13 13:42:50: Dodano plik KLAUZULA RODO Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
2018-06-13 13:41:58: Usunięto plik KLAUZULA RODO Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
2018-06-13 13:40:20: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-06-13 13:39:22: Dodano plik KLAUZULA RODO Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
2018-06-13 13:38:48: Dodano plik Formularz ofertowy po zmianie.docx
2018-06-13 13:35:54: Dodano plik zmiana SIWZ.pdf
2018-06-07 14:52:53: Dodano plik SIWZ leku 2018.docx
2018-06-07 14:52:33: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa leku Adalimumab z programu terapeutycznego dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”
 
Data składania ofert:
2018-06-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-06-07 14:51:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-06-07 14:51:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-06-18 14:24:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 217.26 KbPlik pdf
2. SIWZ 129.70 KbPlik doc
3. ZMIANA SIWZ 277.80 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY po zmianie 37.05 KbPlik doc
5. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 139.47 KbPlik pdf
6. Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 35.26 KbPlik doc
7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 142.76 KbPlik pdf
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-24 14:46:09: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-05-24 14:45:23: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-05-21 13:31:14: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls po zmianie 2.xls
2018-05-21 13:30:32: Dodano plik ZMIANA TREŚCI SIWZ 2.pdf
2018-05-21 13:30:03: Dodano plik ODPOWIEDŹ 2.pdf
2018-05-21 13:29:03: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf
2018-05-17 14:10:25: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls po zmianie.xls
2018-05-17 14:09:31: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-05-17 14:08:46: Dodano plik odpowiedź SIWZ.pdf
2018-05-17 14:08:02: Dodano plik 1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-05-11 11:47:24: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls
2018-05-11 11:46:18: Dodano plik SIWZ spożywka 2018.docx
2018-05-11 11:45:51: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa różnych produktów spożywczych, produktów mleczarskich
dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”
Data składania ofert:
2018-05-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-05-11 11:45:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-05-11 11:45:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-05-24 14:46:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 131.20 KbPlik pdf
2. SIWZ 137.43 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ 93.50 KbPlik xls
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 138.82 KbPlik pdf
5. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 288.95 KbPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 265.71 KbPlik pdf
7. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE - Załącznik nr 1 do SIWZ 94.50 KbPlik xls
8. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 128.36 KbPlik pdf
9. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 212.99 KbPlik pdf
10. ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 226.24 KbPlik pdf
11. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE 2 95.50 KbPlik xls
12. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 238.73 KbPlik pdf
13. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 07:12:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.