Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Aktualności
Nr sprawy: ZO/1/2022                                                    Jasło, dn. 2022-01-11
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
 
            Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę filtrów oddechowych, wymienników ciepła i wilgoci, zestawów do cewnikowania żył centralnych, rur karbowanych.           
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa: filtrów oddechowych elektrostatycznych (Pakiet 1), filtrów oddechowych mechanicznych (Pakiet 2), wymienników ciepła i wilgoci (Pakiet 3), zestawów do cewnikowania żył centralnych (Pakiet 4), rur karbowanych (Pakiet 5), zestawów 3 rur oddechowych
  (Pakiet 6).
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety.
 3. Termin realizacji zamówienia – 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
 4. Sposób składania oferty:
 • ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18-01-2022r. do godziny 12:00 za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2.  Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon do kontaktu: 13 44 37 675.
8 Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania
i zwrotu jednego egzemplarza.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz ofertowy druk nr 1.xls 56832 bajtów 18
2. Formularz ofertowy - druk nr 1-po zmianie 1 formularz ofertowy druk nr 1-po zmianie.xls 58368 bajtów 13
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17678 bajtów 6
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 868667 bajtów 11
5. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 projekt umowy .doc 60416 bajtów 6
6. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO wyjaśnienie 1.doc 278528 bajtów 10
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2022-01-11
Publikujący:Dranka Łukasz 2022-01-11 11:13:41
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2023-01-11
Nr sprawy: ZO/58/2021                                                Jasło, dn. 2021-12-20
 
                                                       
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
                       
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę zestawów do wykonywania appendektomii laparoskopowych i  zestawów do wykonywania zabiegów naczyniowych.


 1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa do wykonywania appendektomii laparoskopowych, zestawów do wykonywania zabiegów naczyniowych - zgodnie z formularzem ofertowym druk nr 1.
Pakiet 1 – zestaw do wykonywania appendektomii laparoskopowych – laparoskop firmy STORZ
Pakiet 2 – zestawów do wykonywania appendektomii laparoskopowych– laparoskop firmy OLYMPUS,
Pakiet 3 -  zestawów do wykonywania zabiegów naczyniowych.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety.
3.  Termin realizacji zamówienia: Pakiet 1 - od momentu podpisania umowy do 8 tygodni, Pakiet 2 - od momentu podpisania umowy do 4 tygodni, Pakiet 3 - od momentu podpisania umowy do 8 tygodni.
4. Sposób składania oferty:
 • ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28-12-2021r. do godziny 12:00 za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
6.  Kryterium oceny ofert - cena 100%.
7. Tryb udzielania wyjaśnień
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 376 75 Krystyna Tuchowska.
8. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.
9. Warunki i ustalenia, które będą  wprowadzone  do umowy - zgodnie z projektem umowy – druk nr 2.
10. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz ofertowy-Druk nr 1.xls 77312 bajtów 12
2. Formularz ofertowy - druk nr 1-po zmianie formularz ofertowy po zmianie 1-Druk nr 1.xls 82944 bajtów 4
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17710 bajtów 2
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 954369 bajtów 6
5. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 projekt umowy .doc 56832 bajtów 2
6. SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERTY Sprostowanie do zawiadomienia.pdf 512800 bajtów 0
7. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wyjaśnienie 1.pdf 4077242 bajtów 8
8. Zawiadomienie o wyborze ofert zawiadomienie o wyborze.pdf 63267 bajtów 3
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-12-20
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-12-20 14:45:21
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-12-20
Nr sprawy: ZO/56/2021                                  Jasło, dn. 2021-11-26
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
 
 
            Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę leków dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa leków Rocuronium bromide i Dexamethasone.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 29.06.2022r. od momentu podpisania umowy.
 3. Sposób składania oferty:
 • ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01-12-2021r.za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązujący systemem monetarnym zaokrąglona
  do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
4.   Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 
6. Tryb udzielania wyjaśnień ,
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 376 75 Krystyna Tuchowska.
7.  Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.  Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
9.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania
i  zwrotu jednego egzemplarza.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem  
  umowy bez podawania przyczyn.
                              

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 Druk nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.xls 35840 bajtów 5
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17416 bajtów 1
3. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 812662 bajtów 6
4. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 Projekt umowy.doc 86016 bajtów 1
5. Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 476429 bajtów 3
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-11-26
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-11-26 13:40:43
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-11-26
Nr sprawy: ZO/55/2021                                              Jasło, dn. 2021-11-23
 
                                                       
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
                       
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę worków foliowych.   
 1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa worków foliowych - zgodnie z formularzem ofertowym
  druk nr 1.
Pakiet 1 – worki foliowe na odpady, 
Pakiet 2 – worki foliowe przeznaczone na żywność.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety.
3.  Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.
4. Sposób składania oferty:
 • ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30-11-2021r. do godziny 12:00 za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 • Próbki po 2 szt. z każdej pozycji na adres: Szpital Specjalistyczny w Jaśle ul. Lwowska 22,
  38-200 Jasło z adnotacją próbki  ZO/55/2021.
Dotyczy Pakiet 2:
 • Dokument potwierdzający, że worki są przeznaczone  do kontaktu z żywnością.
6.  Kryterium oceny ofert - cena 100%.
7. Tryb udzielania wyjaśnień
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 376 75 Krystyna Tuchowska.
8. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.
9. Warunki i ustalenia, które będą  wprowadzone  do umowy - zgodnie z projektem umowy – druk nr 2.
10. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.xlsx 16074 bajtów 3
2. Formularz ofertowy - druk nr 1-po zmianie FORMULARZ OFERTOWY-po zmianie.xlsx 16089 bajtów 2
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17699 bajtów 0
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 916902 bajtów 3
5. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 projekt umowy .doc 60416 bajtów 1
6. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf 462872 bajtów 3
7. Zawiadomienie o wyborze oferty ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf 500814 bajtów 5
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-11-23
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-11-23 12:34:06
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-11-23
Nr sprawy: ZO/53/2021                                        Jasło, dn. 2021-11-02
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
 
 
            Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę leku z  programu terapeutycznego.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa leku Sofosbuvir 400 mg/Welpataswir 100mg.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2021r. od momentu podpisania umowy.
 3. Sposób składania oferty:
 • ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05-11-2021r.za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązujący systemem monetarnym zaokrąglona
  do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
4.   Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 
6. Tryb udzielania wyjaśnień ,
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 376 75 Krystyna Tuchowska.
7.  Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.  Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
9.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania
i  zwrotu jednego egzemplarza.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem  
  umowy bez podawania przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 Druk nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.xls 35328 bajtów 3
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17569 bajtów 1
3. Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE.pdf 812337 bajtów 3
4. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 Projekt umowy.doc 86016 bajtów 1
5. Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 492571 bajtów 4
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-11-02
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-11-02 09:55:53
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-11-02
Nr sprawy: ZO/ 52 /2021                       Jasło, dn. 2021-10-28
 
                                                        
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę pieluchomajtek dla dorosłych i pieluszek 1x użytku dla noworodków.       
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa pieluchomajtek dla dorosłych (Pakiet 1) oraz pieluszek 1xużytku dla noworodków (Pakiet 2).
 1.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne Pakiety.
 2. Termin realizacji zamówienia – 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
 3. Sposób składania oferty:  
 • ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03-11-2021r.za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 • Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem-jeżeli dotyczy.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2. Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania
  i zwrotu jednego egzemplarza.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 Druk nr 1 Formularz ofertowy.xls 37376 bajtów 4
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17672 bajtów 1
3. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf 837183 bajtów 2
4. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 projekt umowy .doc 54784 bajtów 1
5. Zawiadomienie o wyborze ofert zawiadomienie o wyborze.pdf 553251 bajtów 3
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-10-28
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-10-28 11:35:29
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-10-28
Nr sprawy: ZO/50/2021                                                                                                       Jasło, dn. 2021-10-13
                                                       
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
 
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego
na dostawę inkubatorów noworodkowych zamkniętych.
 
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa inkubatorów noworodkowych zamkniętych zgodnie z Formularzem ofertowym - Druk nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia – od momentu podpisania umowy do 6 tygodni.
 3. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20-10-2021r. do godz.13:00 za pomocą e-maila: zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - Druk nr 1.
 • Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat jednostki notyfikowanej
  w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2. Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę
  do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
 
 
 
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty (druk nr 1)
 2. Projekt umowy (druk nr 2)
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (druk nr 3)
 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Druk nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY Druk nr 1 - formularz ofertowy.doc 116224 bajtów 2
2. Druk nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY po zmianie Druk nr 1 - formularz ofertowy po zmianie.doc 116736 bajtów 6
3. Druk nr 2 - projekt umowy Druk nr 2 - projekt umowy.docx 72746 bajtów 2
4. Druk nr 3 - klauzula informacyjna RODO Druk nr 3 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 18342 bajtów 0
5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ogłoszenie.pdf 879967 bajtów 5
6. wyjaśnienia treści ZO wyjaśnienie 1.pdf 486963 bajtów 8
7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY zawiadomienie o wyborze.pdf 476256 bajtów 4
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Gałuszka-Hendzel Aneta 2021-10-13
Publikujący:Gałuszka-Hendzel Aneta 2021-10-13 14:25:31
Data wygaśnięcia: Gałuszka-Hendzel Aneta 2022-10-13
Nr sprawy: ZO/48/2021                                           Jasło, dn. 2021-10-12
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019).
 
 
            Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę leków.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa leku RYZANKIZUMAB (Pakiet 1), leków różnych (Pakiet 2), heparyna drobnocząsteczkowa (Pakiet 3).
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2021r. (Pakiet 1), do 29.06.2022r. (Pakiet 2,3) od momentu podpisania umowy.
 3. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18-10-2021r. do godz.12:00 za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązujący systemem monetarnym zaokrąglona
  do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
4.   Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
6. Tryb udzielania wyjaśnień ,
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 376 75 Krystyna Tuchowska.
7.  Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.  Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
9.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania
i  zwrotu jednego egzemplarza.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem  umowy bez podawania przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.xls 39936 bajtów 34
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17546 bajtów 1
3. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 820909 bajtów 12
4. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 Projekt umowy.doc 87040 bajtów 4
5. Zawiadomienie o wyborze ofert Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 503957 bajtów 7
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-10-12
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-10-12 10:26:46
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-10-12
Nr sprawy: ZO/47/2021                                                                                                         Jasło, dn. 2021-09-30
                                                       
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
 
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego
na dostawę sterylnych serwet operacyjnych.
 
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa sterylnych serwet operacyjnych zgodnie z Formularzem ofertowym-Druk nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia – od momentu podpisania umowy do 26.03.2022r.
 3. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07-10-2021r. do godz.13:00 za pomocą e-maila: zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - Druk nr 1.
 • Próbka.
 • Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat jednostki notyfikowanej
  w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2. Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę
  do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty (druk nr 1)
 2. Projekt umowy (druk nr 2)
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (druk nr 3)
 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Druk nr 1 - FORMULARZ OFERTY Druk nr 1 Formularz ofertowy.xls 35328 bajtów 9
2. Druk nr 2 - projekt umowy Druk nr 2 projekt umowy .doc 55296 bajtów 5
3. Druk nr 3 - klauzula informacyjna RODO Druk nr 3 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17458 bajtów 4
4. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO WYJASNIENIE.pdf 495568 bajtów 9
5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY zawiadomienie o wyborze ofert.pdf 472296 bajtów 3Wytworzył:Wytworzył:
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Gałuszka-Hendzel Aneta 2021-09-30
Publikujący:Gałuszka-Hendzel Aneta 2021-09-30 14:54:48
Data wygaśnięcia: Gałuszka-Hendzel Aneta 2022-09-30
Nr sprawy: ZO/45/2021                                                 Jasło, dn. 2021-09-09
 
                                                       
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019).
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu anestezjologicznego.
 
1.     Opis przedmiotu zamówienia – dostawa zestawów Unico z igłą Veressa ( Pakiet 1 ), części 1 x użytku do respiratora Hamilton Medical ( Pakiet 2), kaniul do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego ( Pakiet 3 ), elastycznych łączników karbowanych ( Pakiet 4 ), osłonek do aparatu USG ( Pakiet 5), opasek mocujących do rurek tracheotomijnych (Pakiet 6), zestawów do inwazyjnego pomiaru ciśnienia Truwave (Pakiet 7), rurek intubacyjnych Taper Guard  Evac (Pakiet 8), jednorazowych masek krtaniowych i rurek krtaniowych LTS-D (Pakiet 9), kołder grzewczych (Pakiet 10), koców ogrzewających (Pakiet 11)- zgodnie z formularzem ofertowym-druk nr 1.
2.     Termin realizacji zamówienia – od momentu podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.
3.     Sposób składania oferty:
-      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15-09-2021r. do godz.12:00 za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
-      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
-      Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4.    Dokumenty wymagane od wykonawców:
–   Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
–   Formularz ofertowy - druk nr 1.
–   Opisy (katalogi handlowe lub ulotki lub specyfikacje produktu lub świadectwa kontroli produktu  lub opisów technicznych itp.) – potwierdzających jednoznacznie zgodność oferowanych asortymentów
z opisem przedmiotu zamówienia określonych – na wezwanie.
5.    Kryterium oceny ofert - cena 100%.
6.    Tryb udzielania wyjaśnień:
–   Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
–   Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
7.    Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.    Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
–   Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę
do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
 
 
Załączniki:
1.       Formularz oferty (druk nr 1)
2.       Projekt umowy (druk nr 2)
3.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (druk nr 3)
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz ofertowy-Druk nr 1.xls 57344 bajtów 21
2. Formularz ofertowy - druk nr 1-po zmianie formularz ofertowy-po zmianie-Druk nr 1.xls 57344 bajtów 23
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17341 bajtów 8
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf 1018466 bajtów 18
5. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 projekt umowy .doc 55296 bajtów 8
6. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.pdf 1404840 bajtów 19
7. Zawiadomienie o wyborze ofert zawiadomienie o wyborze-strona.pdf 628400 bajtów 7
8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY zawiadomienie o wyborze ofert.pdf 472296 bajtów 5
9. Zmiana terminu składania ofert Zmiana terminu składania ofert.doc 77824 bajtów 11
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-09-09
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-09-09 14:11:53
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-09-09
Nr sprawy: ZO/ 43 /2021                                                                                                   Jasło, dn. 2021-09-02
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przepisów ustawy  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019) nie stosuje się zgodnie z art. 11 ust. 1  pkt. 8 

 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na usługę udzielenie pożyczki/ kredytu obrotowego.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Pożyczka/kredyt obrotowy w wysokości 10.000.000,00 zł będzie wykorzystany na spłatę zobowiązań obrotowych. Uruchomienie środków z pożyczki/kredytu nastąpi w jednej transzy do dnia 30.09.2021 r.
 
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kwoty zadłużenia bez dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się poinformować pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki/kredytu najpóźniej 15 dni przed planowaną spłatą.
 
 1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania spłaty pożyczki/kredytu wraz z odsetkami w 120 ratach miesięcznych, karencja w spłacie kapitału 12 miesięcy. 
 
 1. Waluta pożyczki/kredytu PLN.
 
 1. Zabezpieczeniem pożyczki/kredytu jest:
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
 1. Pożyczka/kredyt będzie oprocentowany w stosunku rocznym, wg stawki procentowej równej zmiennej stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy. Przyjmuje się do wyliczenia harmonogramu spłat, rok - 360 dni.
 
 1. Prowizja płatna w momencie uruchomienia pożyczki/kredytu w maksymalnej wysokości 1%.
 
 1. O wysokości odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego e-mailem najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych po wyznaczeniu wysokości oprocentowania. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
 
 1. Zaoferowana cena oferty (zdefiniowana jako suma kwoty odsetek, obliczona
  w oparciu o WIBOR 1 M w wysokości 0,18% obowiązujący na dzień 31-08-2021r.
  i oferowaną wysokość procentową marży i prowizji) obejmowała będzie wszelkiego rodzaju koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją umowy, przez cały okres jej obowiązywania.
W szczególności Zamawiający nie poniesie kosztów związanych z:
- zawieraniem aneksów, porozumień itp.,
- kosztów ewentualnych prolongat, upomnień, monitów, wezwań itp., zarówno pisemnych, jak też
   wnoszonych inną drogą,
- kosztów wizyt przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego,
- innych opłat wynikających z wewnętrznych taryfikatorów Wykonawcy.
 
 1. Termin realizacji zamówienia: jak wyżej
 2. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 3. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09-09-2021r. do godz.12:00.  Przekazaną za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny), uważa się za złożoną w terminie.
 •  Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę   umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych zgodnie z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku). W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy,
 2. Formularz ofertowy - druk nr 1,
 3. Formularz kalkulacyjny – harmonogram spłaty,
 4. Projekt Istotnych postanowień umowy,
 5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo repre­zen­towania w w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 
 1. Tryb udzielania wyjaśnień
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Warunki i ustalenia, które będą  wprowadzone do umowy -   Wykonawca przygotowuje umowę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
 1. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 2. Wizualizacja sprawozdania finansowego 2020 rok.
 3. Formularz ofertowy – (załącznik nr 1)
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (załącznik nr 2)
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono:
strona internetowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE.pdf 1556879 bajtów 4
2. UCHWAŁA O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK Uchwała o zatwierdzeniu Sprawozdania Finasowego 2020.pdf 339438 bajtów 1
3. WIZUALIZACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020 ROK WIZUALIZACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020.pdf 9626346 bajtów 2
4. WYJAŚNIENIE I Wyjasnienia I.pdf 897200 bajtów 6
5. WYJAŚNIENIE I wyjaśnienie I.doc 258560 bajtów 8
6. WYJAŚNIENIE II wyjaśnienie II.doc 297984 bajtów 7
7. WYJAŚNIENIE II Wyjaśnienia II.pdf 4820146 bajtów 5
8. WYJAŚNIENIE III wyjaśnienie III.doc 259072 bajtów 3
9. WYJAŚNIENIE III Wyjaśnienia III.pdf 1244558 bajtów 2
10. WYJAŚNIENIE IV Wyjaśnienia IV.pdf 2513134 bajtów 3
11. WYJAŚNIENIE IV wyjaśnienie IV.doc 278016 bajtów 1
12. ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTY formularz ofertowy - druk nr 1.docx 23905 bajtów 2
13. ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTY - PO ZMIANIE formularz ofertowy - druk nr 1 PO ZMIANIE.docx 24543 bajtów 3
14. ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTY - PO ZMIANIE 2 formularz ofertowy - druk nr 1 PO ZMIANIE.docx 24076 bajtów 4
15. załącznik do WYJAŚNIENIA I - kopia kontraktu - odpowiedź 2b KONTRAKT DO CESJI.pdf 936915 bajtów 4
16. ZAŁĄCZNIK NR 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO Druk nr 2 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17886 bajtów 1
17. Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie na stronę.pdf 477955 bajtów 11
18. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Zmiana terminu składania ofert.doc 78848 bajtów 9
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Podgórska Agata 2021-09-02
Publikujący:Podgórska Agata 2021-09-02 14:38:14
Data wygaśnięcia: Podgórska Agata 2022-09-02
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2021-11-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 23 stycznia 2022r. 03:35:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.