Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Aktualności
Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
na podstawie art. 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t. j.: Dz.U.               z 2021r.,poz. 711) oraz art. 140, art.141, art.146 ust.1, art.147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust. 1,2           i 4-6, art. 152, art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1285)
 
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło
 

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie zabezpieczenia świadczeń lekarskich w:
 
Poradni Położniczo-Ginekologicznej
 
Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.10.2022r. do 31.03.2024r.
 
 
 1. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.
 2. Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 3. Wymagane kwalifikacje zawodowe zawierają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
 4. Formularz ofertowy , Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl  w zakładce „Ogłoszenia”.
 5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej  pieczątką oferenta oraz  napisem: „Oferta na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Położniczo-Ginekologicznej" w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22  do dnia                    14 września 2022r. do godz. 11.00
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło dnia 14 września 2022r. o godz. 12.00
 7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz przesłane do Oferentów drogą elektroniczną. 
 8. Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.  
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz  przesunięcia  terminu składania ofert.
 10.  Oferent ma prawo składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
 
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Rozstrzygnięcie konkursu.pdf 325141 bajtów 2
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Czarnecka-Dykas Mariola 2022-09-09
Publikujący:Czarnecka-Dykas Mariola 2022-09-09 14:12:21
Data wygaśnięcia: Czarnecka-Dykas Mariola 2022-09-30
Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
na podstawie art. 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t. j.: Dz.U.                      z 2022r.,poz. 633) oraz art. 140, art.141, art.146 ust.1, art.147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust. 1,2           i 4-6, art. 152, art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1285)
 
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło
 

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie udzielania świadczeń lekarskich:
 
w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym  wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału
 

Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.10.2022r. do 30.09.2026r.
 
 
 1. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.
 2. Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 3. Wymagane kwalifikacje zawodowe zawierają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
 4. Formularz ofertowy , Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl  w zakładce „Ogłoszenia”.
 5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej  pieczątką oferenta oraz  napisem: „Oferta na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału" w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22  do dnia 06 września 2022r. do godz. 12.00
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło         dnia 06 września 2022r. o godz. 12.30
 7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz przesłane do Oferentów drogą elektroniczną. 
 8. Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.  
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz  przesunięcia  terminu składania ofert.
 10.  Oferent ma prawo składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
 
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY.doc 60928 bajtów 7
2. projekt umowy UMOWA PROJEKT.docx 39844 bajtów 8
3. ROZSTZRYGNIĘCIE KONKURSU Rozstrzygnięcie konkursu ofert Neurologia.pdf 347110 bajtów 2
4. specyfikacja SWKO O Neurologii.doc 77824 bajtów 3
5. Załącznik wykaz podwykonawców Załącznik Nr 1.docx 14680 bajtów 4
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Czarnecka-Dykas Mariola 2022-08-25
Publikujący:Czarnecka-Dykas Mariola 2022-08-25 13:41:44
Modyfikacja: Admin 2022-08-31
Data wygaśnięcia: Czarnecka-Dykas Mariola 2022-09-30
Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
na podstawie art. 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t. j.: Dz.U.               z 2021r.,poz. 711) oraz art. 140, art.141, art.146 ust.1, art.147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust. 1,2           i 4-6, art. 152, art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1285)
 
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło
 

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie zabezpieczenia świadczeń lekarskich w:
 
Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 

Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.10.2022r. do 30.09.2024r.
 
 
 1. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.
 2. Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 3. Wymagane kwalifikacje zawodowe zawierają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
 4. Formularz ofertowy , Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl  w zakładce „Ogłoszenia”.
 5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej  pieczątką oferenta oraz  napisem: „Oferta na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej" w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22  do dnia  06.09.2022r. do godz. 11.00
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło dnia 06.09.2022r. o godz. 12.00
 7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz przesłane do Oferentów drogą elektroniczną. 
 8. Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.  
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz  przesunięcia  terminu składania ofert.
 10.  Oferent ma prawo składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
 
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. projekt umowy UMOWA PROJEKT.docx 33386 bajtów 7
2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Rozstrzygnięcie konkursu ofert Chirurgia.pdf 389411 bajtów 4
3. specyfikacja SWKO O Chirurgii i Poradni .doc 76800 bajtów 4
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Czarnecka-Dykas Mariola 2022-08-23
Publikujący:Czarnecka-Dykas Mariola 2022-08-23 10:02:14
Modyfikacja: Admin 2022-08-31
Data wygaśnięcia: Czarnecka-Dykas Mariola 2022-09-30
Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
na podstawie art. 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t. j.: Dz.U.               z 2022r.,poz. 633) oraz art. 140, art.141, art.146 ust.1, art.147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust. 1,2           i 4-6, art. 152, art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1285)
 
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło
 

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie zabezpieczenia świadczeń lekarskich w:
 
Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 
Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.10.2022r. do 31.12.2023r.
 
 
 1. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.
 2. Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 3. Wymagane kwalifikacje zawodowe zawierają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
 4. Formularz ofertowy , Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl  w zakładce „Ogłoszenia”.
 5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej  pieczątką oferenta oraz  napisem: „Oferta na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej" w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22  do dnia 06 września 2022r. do godz. 10.30
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło dnia 06 września 2022r. o godz. 13.00
 7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz przesłane do Oferentów drogą elektroniczną. 
 8. Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.  
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz  przesunięcia  terminu składania ofert.
 10.  Oferent ma prawo składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY.doc 57344 bajtów 5
2. projekt umowy UMOWA PROJEKT.docx 33404 bajtów 6
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Rozstrzygnięcie konkursu ofert RTG.pdf 330469 bajtów 1
4. specyfikacja SWKO RTG .doc 77312 bajtów 2
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Czarnecka-Dykas Mariola 2022-08-23
Publikujący:Czarnecka-Dykas Mariola 2022-08-23 09:52:40
Modyfikacja: Admin 2022-08-31
Data wygaśnięcia: Czarnecka-Dykas Mariola 2022-09-30
Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
na podstawie art. 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t. j.: Dz.U.                      z 2022r.,poz. 633) oraz art. 140, art.141, art.146 ust.1, art.147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1285)
 
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło
 

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie zabezpieczenia świadczeń lekarskich w:
 
Nocnej i świątecznej opiece w zakresie POZ
 
Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.10.2022r. do 31.03.2023r.
 
 
 1. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.
 2. Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 3. Wymagane kwalifikacje zawodowe zawierają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
 4. Formularz ofertowy , Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl  w zakładce „Ogłoszenia”.
 5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej  pieczątką oferenta oraz  napisem: „Oferta          na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i świątecznej opieki w zakresie POZ " w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22  do dnia 06.09.2022r. do godz. 8.00
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło dnia 06.09.2022r. o godz. 11.30
 7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz przesłane do Oferentów drogą elektroniczną. 
 8. Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.  
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz  przesunięcia  terminu składania ofert.
 10.  Oferent ma prawo składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY.doc 49664 bajtów 7
2. projekt umowy UMOWA PROJEKT.docx 31366 bajtów 2
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Rozstrzygnięcie konkursu ofert POZ.pdf 362803 bajtów 2
4. specyfikacja SWKO POZ .doc 76800 bajtów 3
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Czarnecka-Dykas Mariola 2022-08-16
Publikujący:Czarnecka-Dykas Mariola 2022-08-16 09:02:13
Modyfikacja: Admin 2022-08-31
Data wygaśnięcia: Czarnecka-Dykas Mariola 2022-09-30
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 30 września 2022r. 02:27:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.