Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Statut

 

Załącznik do Uchwały Nr XXV/ 165/2012

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 21.06.2012 r.

 

 

 

 

   S  T  A  T  U  T

SZPITALA  SPECJALISTYCZNEGO 

W  JAŚLE

 

 

Rozdział 1

 Postanowienia ogólne

 

§  1

 

Szpital Specjalistyczny w Jaśle, zwany dalej ,,Szpitalem” jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, realizującym świadczenia zdrowotne.

 

§  2

 

Szpital działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej ustawą.
  2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz. U. z 2001 r. Nr 65, poz. 659 ze zm.).
  3. zarządzenia Nr 74 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaśle w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
  4. zarządzenia Nr 121  Wojewody Krośnieńskiego z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ZOZ w Jaśle.
  5. niniejszego statutu
  6. innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

§ 3

 

1.  Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Jasielski.

2.  Szpital może rozpocząć działalność leczniczą po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego.

3.  Szpital posiada osobowość prawną.

4.  Szpital podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejonowy.

5.  W skład Szpitala wchodzą dwa przedsiębiorstwa: Centrum Szpitalne Jasło oraz Centrum Ambulatoryjne Jasło.

6.  Szpital posługuje się znakiem graficznym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

 

 

§  4

 

Siedzibą Szpitala jest miasto Jasło.

 

 §  5

 

Podstawowym obszarem działania Szpitala jest teren Powiatu  Jasielskiego.

 

 

 

Rozdział 2

 

 

Cele i zadania Szpitala

 

§  6

 

1.  Celem działania Szpitala jest udzielanie przez całą dobę świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej, względnie przebywającej  na obszarze jego działania oraz innym osobom spoza terenu Powiatu Jasielskiego, wyrażającym chęć leczenia się
w Szpitalu.

2.  Osobom zamieszkałym na terenie Powiatu Jasielskiego przysługuje
 z  zastrzeżeniem art. 15 ustawy pierwszeństwo uzyskania świadczeń przed innymi osobami.

3.  Do podstawowych zadań Szpitala należy w szczególności:

       1/ sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w posiadanych w Szpitalu

         oddziałach,  

       2/  udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,                                                                                                                                                                       

3/  udzielanie świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i transportu sanitarnego,

4/  udzielanie świadczeń diagnostycznych,

5/  udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,

6/  orzekanie o stanie zdrowia,

         7/  prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia,

         8/  organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach

     awaryjnych i klęsk żywiołowych,

9/  wykonywanie medycznych działań ratowniczych w ramach Systemu

      Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym udzielanie pomocy osobom

      poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,

    10/ nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka w zakresie podstawowej opieki
           zdrowotnej,

    11/ nocna i świąteczna wyjazdowa opieka w zakresie podstawowej opieki
           zdrowotnej.

  4. Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi :

      1/ świadczenia zdrowotne odpowiadające poziomowi referencyjnemu,

      2/ środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

      3/ pomieszczenie i wyżywienie odpowiednio do stanu zdrowia.

  5. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych i ich standard określają umowy 

      zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z innymi zleceniodawcami.

6. Szpital może zapewnić profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami 

    zakładów pracy zgodnie z Kodeksem Pracy i innymi przepisami, w oparciu
    o odrębne umowy  regulujące zakres tej opieki jak i zasady wynagradzania.

7. Szpital w ramach posiadanych możliwości może zapewnić odpłatne świadczenia 

   zdrowotne dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych korzystaniem 
   z  tych  świadczeń oraz odpłatny transport sanitarny.

 

§  7

 

1.  Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

2.  Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub
w umowie cywilno-prawnej.

 

§ 8

 

Szpital obowiązany jest prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze  świadczeń zdrowotnych i zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji na  zasadach określonych w ustawie i odrębnych przepisach.

 

§  9

  

Pacjentom przysługują prawa określone odrębnymi przepisami w szczególności
w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012, poz. 159).

 

 

 

 

 

Rozdział  3

 

Struktura organizacyjna

 

 

§  10

 

1.      Zadania określone w Rozdziale 2 statutu – Szpital realizuje poprzez utworzone komórki organizacji wewnętrznej, które zgrupowane są w pionach funkcjonalnych zarządzania, lecznictwa, administracyjno-ekonomicznym i finansowo – księgowym.

2.      Wykaz komórek organizacji wewnętrznej w tych pionach oraz sposób ich powiązań funkcjonalnych określa graficzny ,,Schemat Struktury Organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

 

 

§ 11

 

Szczegółowy zakres działania wewnętrznych jednostek organizacyjnych, ich podporządkowanie służbowe, podział czynności i zakres odpowiedzialności pracowników, osób pełniących funkcje organizacyjne, sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych są ustalane przez Dyrektora Szpitala w formie regulaminu organizacyjnego, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Szpitala.

 

 

      

Rozdział 4
 

Organy Szpitala

 

Dyrektor

 

§ 12

 

1.      Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Szpitala.

2.      Dyrektora Szpitala zatrudnia na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną Zarząd Powiatu.

3.      Umowa z Dyrektorem Szpitala, o której mowa w ust. 2 może być rozwiązana po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Szpitala.

4.      Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji zadań Szpitala określając każdorazowo zakres i czas udzielonego pełnomocnictwa.

5.      Pełnomocnicy działają samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.

6.      Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej.

 

§ 13

 

1.      Dyrektor pełni swoją funkcję przy pomocy wyspecjalizowanych podległych mu bezpośrednio służb oraz poprzez Zastępców Dyrektora, którzy zarządzają i kierują pionami: lecznictwa oraz administracyjno – ekonomicznym.  

2.      W razie niemożności pełnienia przez Dyrektora jego obowiązków Szpitalem kieruje wskazany pisemnie przez niego urzędujący zastępca lub inny wskazany pracownik.

 

Rada Społeczna Szpitala

 

§  14                  

 

1.  Radę Społeczną Szpitala  powołuje i odwołuje Rada Powiatu.

2.  W skład Rady Społecznej wchodzą:

1/ jako przewodniczący – Starosta Jasielski lub osoba przez niego wyznaczona,

2/ jako członek – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,

3/ jako członkowie – przedstawiciele Rady Powiatu w liczbie określonej uchwałą   
     Rady.

   3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Szpitala.

 

 

§ 15

 

1.      Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

2.      Do zadań Rady Społecznej należą:

1/ przedstawianie podmiotowi tworzącemu Szpital wniosków i opinii w sprawach:

a)     zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej   
    aparatury i sprzętu medycznego,

b)     związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub
    ograniczeniem działalności,

c)     przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,

d)     regulaminu organizacyjnego,

e)     rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno – prawnej z Dyrektorem  
    Szpitala.                

        2/ opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

      3/ przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

a)   planu finansowego i inwestycyjnego,

b)  rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c)   kredytów bankowych lub dotacji,

d)  podziału zysku.

      4/uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do         
           zatwierdzenia Radzie Powiatu w Jaśle,

      5/dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez  
          pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi  medycznemu,
      6/ wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

 

 

§  16                                                                                      

 

1.  Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, z zastrzeżeniem, że po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego Rady kolejnej kadencji.

2.  Zmian w składzie osobowym Rady Społecznej dokonuje Rada Powiatu na wniosek organów delegujących swoich przedstawicieli, a także z inicjatywy Przewodniczącego Rady Społecznej oraz Zarządu Powiatu.

3.  Członek Rady Społecznej Szpitala może być odwołany przed upływem kadencji w razie:

1/ pisemnego złożenia rezygnacji,

2/przedłużającej się niezdolności do wykonywania obowiązków w Radzie   
   Społecznej, w szczególności z uwagi na stan zdrowia, trwającej powyżej 3
   miesięcy,

3/ zatrudnienia członka Rady Społecznej w Szpitalu,

4/ częstej nieobecności w posiedzeniach Rady,

5/ innych ważnych powodów.

 

 

§ 17

 

1.      W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej Szpitala uczestniczą:

1/ Dyrektor Szpitala,

2/ przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu,

3/ przedstawiciele samorządów zawodów medycznych z głosem doradczym na   
    zasadach uprawnienia.

2.  Przewodniczący Rady Społecznej może zapraszać w miarę potrzeb na posiedzenia  
      także inne osoby.

 

 

 

§ 18

 

Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu w Jaśle.

 

 

§ 19

 

Obsługę techniczno-kancelaryjną Rady Społecznej zapewnia Szpital.

 

§ 20

 

1.      Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Rady Powiatu w Jaśle.

2.      Przed wniesieniem odwołania obie strony zobowiązane są podjąć próbę załatwienia sporu w drodze mediacji.

3.      Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Radę Powiatu.

 

 

Rozdział 5

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 21

 

1. Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego   
    zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności
    leczniczej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
    publicznych i ustawie o finansach publicznych.

 2. Szpital pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych    
     środków i uzyskiwanych przychodów.

 

§ 22

 

1.  Szpital prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego ustalonego przez Dyrektora Szpitala, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

2.  Szpital sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności na zasadach
określonych w:

1/ ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze. zm.),

2/ ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze. zm.),

3.  Zarząd Powiatu w Jaśle, w terminach określonych w odrębnych przepisach, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Szpitala, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala.

                                              

§ 23

 

Szpital może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie.

 

 

§  24

 

1. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie
     nieruchomościami i majątkiem Powiatu Jasielskiego oraz majątkiem własnym.

2. Zbycie aktywów trwałych Szpitala oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie   
     oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę
     Powiatu w Jaśle.

 

§  25

 

Szpital decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

 

§  26

 

Zobowiązania i należności Szpitala w przypadku jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Jasielskiego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do mienia.

 

 

 

Rozdział 6

 

Postanowienia końcowe

 

§ 27

 

1.      Nadzór nad Szpitalem sprawuje Rada Powiatu w Jaśle w granicach określonych  

      przepisami prawa, dokonując kontroli i oceny działalności Szpitala.

2.      Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1/realizację zadań statutowych i zadań określonych w regulaminie organizacyjnym   
   i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,

2/ prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,

3/ gospodarkę finansową.

3. Zarząd Powiatu w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań
      Dyrektora wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich
      zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych
      działań w wyznaczonym terminie Zarząd Powiatu może rozwiązać z
      Dyrektorem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną, po uzyskaniu opinii 
      Rady Społecznej.

 

 

 

 

 

 

§ 28

 

1.      Statut Szpitala Specjalistycznego uchwala Rada Powiatu w Jaśle.

2.      Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym w ust 1.

3.      Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

§ 29

 

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa.

 

powrot
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłTomasz Mak - Koordynator Sekcji Informatyki2012-06-21
Publikujący Admin - Admin 2012-09-21 13:04
Modyfikacja Admin - Admin 2015-05-25 18:22
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 28 stycznia 2021r. 01:20:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.