Wynik ogłoszenia: PN/39/2020 dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle
Nr sprawy: PN/ 39 /2020                                                     Jasło, dn. 2021-03-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informujemy o:
 
  1.  wyborze najkorzystniejszej oferty:
-  MEDIMAX Monika Mazurkiewicz ul. Starego Dębu 12/6, 31-355 Kraków na Pakiet 5.
 - SKAMEX Sp. z o.o. S.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź na Pakiet 7.
-  ZARYS International Group Sp. z o.o. S.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze na Pakiet 1 i Pakiet 6.
– Konsorcjum firm: Citonet-Kraków Sp. z o.o. ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń na Pakiet 3.
-  NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno na Pakiet 8.
– PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice na Pakiet 2, Pakiet 4.
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
  • Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, w oparciu o kryteria oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Kryterium nr 1: cena - waga kryterium 60%, Kryterium nr 2: termin dostawy częściowej - waga kryterium 40%. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
  • Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
 
  1. W postępowaniu złożono następujące oferty, które uzyskały niżej wskazaną ilość punktów:
Nr 1 - MEDIMAX Monika Mazurkiewicz ul. Starego Dębu 12/6, 31-355 Kraków na Pakiet 5.
Nr 2 – SKAMEX Sp. z o.o. S.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź na Pakiet 7.
Nr 3 – ZARYS International Group Sp. z o.o. S.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze na Pakiet 1, Pakiet 6.
Nr 4 - Konsorcjum firm: Citonet-Kraków Sp. z o.o. ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń na Pakiet 1, Pakiet 3, Pakiet 6.
Nr 5 – TRANS-MED. MEDICAL Sp. z o. o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie na Pakiet  1.
Nr 6 - NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno na Pakiet 8.
Nr 7 – PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice na Pakiet 2, Pakiet 4, Pakiet 6.
Nr 8 – LOHMAN&ROUSCHER Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice na Pakiet 6.
 
  1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom:
 
Nr oferty Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet 4 Pakiet 5 Pakiet 6 Pakiet 7 Pakiet 8
Liczba pkt w kryterium:
cena – 60%  i termin dostawy częściowej – 40% = łącznie 100%.
1 ------ ----- ----- ---- 60+40=100 ----- ----- ----
2 ------ ----- ----- ---- ----- ----- 60+40=100  
3 60+40=100 ----- -----   ----- 60+40=100 ----- ----
4 54,62+40==94,62 ----- 60+40=100 ---- ----- 49,81+40=89,81 ----- ----
5 58,87+40=98,87 ----- ---- ---- ----- ----- ----- -----
6 ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- 960+0=60
7 ----- 60+40=100 ----- 60+40=100 ----- 56,89+40=96,89 ----- -----
8 ----- ----- ----- ----- ----- 41,79+40=81,79 ----- -----
 
  1. Przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 5-7  w tym postępowaniu – nie dotyczą.
Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
                                 mgr Zbigniew Betlej


Data dodania: 2021-03-10 13:34

[powrot do treści ogłoszenia]