ZO/50/2021 dostawa inkubatorów noworodkowych zamkniętych
Nr sprawy: ZO/50/2021                                                                                                       Jasło, dn. 2021-10-13
                                                       
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
 
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego
na dostawę inkubatorów noworodkowych zamkniętych.
 
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa inkubatorów noworodkowych zamkniętych zgodnie z Formularzem ofertowym - Druk nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia – od momentu podpisania umowy do 6 tygodni.
 3. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20-10-2021r. do godz.13:00 za pomocą e-maila: zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - Druk nr 1.
 • Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat jednostki notyfikowanej
  w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2. Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę
  do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
 
 
 
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty (druk nr 1)
 2. Projekt umowy (druk nr 2)
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (druk nr 3)
 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Druk nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY Druk nr 1 - formularz ofertowy.doc 116224 bajtów 2
2. Druk nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY po zmianie Druk nr 1 - formularz ofertowy po zmianie.doc 116736 bajtów 6
3. Druk nr 2 - projekt umowy Druk nr 2 - projekt umowy.docx 72746 bajtów 2
4. Druk nr 3 - klauzula informacyjna RODO Druk nr 3 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 18342 bajtów 0
5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ogłoszenie.pdf 879967 bajtów 5
6. wyjaśnienia treści ZO wyjaśnienie 1.pdf 486963 bajtów 8
7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY zawiadomienie o wyborze.pdf 476256 bajtów 3
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2021-10-13
PublikującyGałuszka-Hendzel Aneta 2021-10-13 14:25:31
Data wygaśnięcia: Gałuszka-Hendzel Aneta 2022-10-13