ZO/45/2021-Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu anestezjologicznego.
Nr sprawy: ZO/45/2021                                                 Jasło, dn. 2021-09-09
 
                                                       
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019).
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu anestezjologicznego.
 
1.     Opis przedmiotu zamówienia – dostawa zestawów Unico z igłą Veressa ( Pakiet 1 ), części 1 x użytku do respiratora Hamilton Medical ( Pakiet 2), kaniul do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego ( Pakiet 3 ), elastycznych łączników karbowanych ( Pakiet 4 ), osłonek do aparatu USG ( Pakiet 5), opasek mocujących do rurek tracheotomijnych (Pakiet 6), zestawów do inwazyjnego pomiaru ciśnienia Truwave (Pakiet 7), rurek intubacyjnych Taper Guard  Evac (Pakiet 8), jednorazowych masek krtaniowych i rurek krtaniowych LTS-D (Pakiet 9), kołder grzewczych (Pakiet 10), koców ogrzewających (Pakiet 11)- zgodnie z formularzem ofertowym-druk nr 1.
2.     Termin realizacji zamówienia – od momentu podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.
3.     Sposób składania oferty:
-      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15-09-2021r. do godz.12:00 za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
-      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
-      Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4.    Dokumenty wymagane od wykonawców:
–   Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
–   Formularz ofertowy - druk nr 1.
–   Opisy (katalogi handlowe lub ulotki lub specyfikacje produktu lub świadectwa kontroli produktu  lub opisów technicznych itp.) – potwierdzających jednoznacznie zgodność oferowanych asortymentów
z opisem przedmiotu zamówienia określonych – na wezwanie.
5.    Kryterium oceny ofert - cena 100%.
6.    Tryb udzielania wyjaśnień:
–   Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
–   Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
7.    Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.    Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
–   Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę
do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
 
 
Załączniki:
1.       Formularz oferty (druk nr 1)
2.       Projekt umowy (druk nr 2)
3.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (druk nr 3)


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz ofertowy-Druk nr 1.xls 57344 bajtów 21
2. Formularz ofertowy - druk nr 1-po zmianie formularz ofertowy-po zmianie-Druk nr 1.xls 57344 bajtów 23
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17341 bajtów 8
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf 1018466 bajtów 18
5. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 projekt umowy .doc 55296 bajtów 8
6. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.pdf 1404840 bajtów 19
7. Zawiadomienie o wyborze ofert zawiadomienie o wyborze-strona.pdf 628400 bajtów 6
8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY zawiadomienie o wyborze ofert.pdf 472296 bajtów 4
9. Zmiana terminu składania ofert Zmiana terminu składania ofert.doc 77824 bajtów 11
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłDranka Łukasz 2021-09-09
PublikującyDranka Łukasz 2021-09-09 14:11:53
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-09-09