ZO/43/2021 USŁUGA UDZIELENIE POŻYCZKI/KREDYTU OBROTOWEGO
Nr sprawy: ZO/ 43 /2021                                                                                                   Jasło, dn. 2021-09-02
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przepisów ustawy  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019) nie stosuje się zgodnie z art. 11 ust. 1  pkt. 8 

 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na usługę udzielenie pożyczki/ kredytu obrotowego.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Pożyczka/kredyt obrotowy w wysokości 10.000.000,00 zł będzie wykorzystany na spłatę zobowiązań obrotowych. Uruchomienie środków z pożyczki/kredytu nastąpi w jednej transzy do dnia 30.09.2021 r.
 
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kwoty zadłużenia bez dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się poinformować pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki/kredytu najpóźniej 15 dni przed planowaną spłatą.
 
 1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania spłaty pożyczki/kredytu wraz z odsetkami w 120 ratach miesięcznych, karencja w spłacie kapitału 12 miesięcy. 
 
 1. Waluta pożyczki/kredytu PLN.
 
 1. Zabezpieczeniem pożyczki/kredytu jest:
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
 1. Pożyczka/kredyt będzie oprocentowany w stosunku rocznym, wg stawki procentowej równej zmiennej stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy. Przyjmuje się do wyliczenia harmonogramu spłat, rok - 360 dni.
 
 1. Prowizja płatna w momencie uruchomienia pożyczki/kredytu w maksymalnej wysokości 1%.
 
 1. O wysokości odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego e-mailem najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych po wyznaczeniu wysokości oprocentowania. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
 
 1. Zaoferowana cena oferty (zdefiniowana jako suma kwoty odsetek, obliczona
  w oparciu o WIBOR 1 M w wysokości 0,18% obowiązujący na dzień 31-08-2021r.
  i oferowaną wysokość procentową marży i prowizji) obejmowała będzie wszelkiego rodzaju koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją umowy, przez cały okres jej obowiązywania.
W szczególności Zamawiający nie poniesie kosztów związanych z:
- zawieraniem aneksów, porozumień itp.,
- kosztów ewentualnych prolongat, upomnień, monitów, wezwań itp., zarówno pisemnych, jak też
   wnoszonych inną drogą,
- kosztów wizyt przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego,
- innych opłat wynikających z wewnętrznych taryfikatorów Wykonawcy.
 
 1. Termin realizacji zamówienia: jak wyżej
 2. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 3. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09-09-2021r. do godz.12:00.  Przekazaną za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny), uważa się za złożoną w terminie.
 •  Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę   umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych zgodnie z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku). W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy,
 2. Formularz ofertowy - druk nr 1,
 3. Formularz kalkulacyjny – harmonogram spłaty,
 4. Projekt Istotnych postanowień umowy,
 5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo repre­zen­towania w w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 
 1. Tryb udzielania wyjaśnień
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Warunki i ustalenia, które będą  wprowadzone do umowy -   Wykonawca przygotowuje umowę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
 1. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 2. Wizualizacja sprawozdania finansowego 2020 rok.
 3. Formularz ofertowy – (załącznik nr 1)
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (załącznik nr 2)
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono:
strona internetowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE.pdf 1556879 bajtów 4
2. UCHWAŁA O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK Uchwała o zatwierdzeniu Sprawozdania Finasowego 2020.pdf 339438 bajtów 1
3. WIZUALIZACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020 ROK WIZUALIZACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020.pdf 9626346 bajtów 2
4. WYJAŚNIENIE I Wyjasnienia I.pdf 897200 bajtów 6
5. WYJAŚNIENIE I wyjaśnienie I.doc 258560 bajtów 8
6. WYJAŚNIENIE II wyjaśnienie II.doc 297984 bajtów 7
7. WYJAŚNIENIE II Wyjaśnienia II.pdf 4820146 bajtów 5
8. WYJAŚNIENIE III wyjaśnienie III.doc 259072 bajtów 3
9. WYJAŚNIENIE III Wyjaśnienia III.pdf 1244558 bajtów 2
10. WYJAŚNIENIE IV Wyjaśnienia IV.pdf 2513134 bajtów 3
11. WYJAŚNIENIE IV wyjaśnienie IV.doc 278016 bajtów 1
12. ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTY formularz ofertowy - druk nr 1.docx 23905 bajtów 2
13. ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTY - PO ZMIANIE formularz ofertowy - druk nr 1 PO ZMIANIE.docx 24543 bajtów 3
14. ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTY - PO ZMIANIE 2 formularz ofertowy - druk nr 1 PO ZMIANIE.docx 24076 bajtów 4
15. załącznik do WYJAŚNIENIA I - kopia kontraktu - odpowiedź 2b KONTRAKT DO CESJI.pdf 936915 bajtów 4
16. ZAŁĄCZNIK NR 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO Druk nr 2 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17886 bajtów 1
17. Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie na stronę.pdf 477955 bajtów 11
18. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Zmiana terminu składania ofert.doc 78848 bajtów 9
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2021-09-02
PublikującyPodgórska Agata 2021-09-02 14:38:14
Data wygaśnięcia: Podgórska Agata 2022-09-02