ZO/ 37 /2018 Zapytanie ofertowe na dostawę leku Sofosbuvir 400mg + Welpataswir 100 mg z programu terapeutycznego.
Nr sprawy: ZO/ 37 /2018                                               Jasło, dn. 2018-12-05
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
 
            Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę leku Sofosbuvir 400mg + Welpataswir 100 mg z  programu terapeutycznego.
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa leku Sofosbuvir 400mg + Welpataswir 100 mg.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 od momentu podpisania umowy.
 3. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10-12-2018r. do godz. 12:00. Przekazaną za pomocą faksu na
  nr 13 44 37 655, e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną), uważa się za złożoną w terminie. Oryginał należy przesłać pocztą.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązujący systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4.   Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
6. Tryb udzielania wyjaśnień ,
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 376 75 Krystyna Tuchowska.
7.  Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.  Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
9.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i 
      zwrotu jednego egzemplarza.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem  
  umowy bez podawania przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. FORMULARZ OFERTOWY druk nr 1 FORMULARZ OFERTOWY druk nr 1.xls 30208 bajtów 12
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 16856 bajtów 3
3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf 281499 bajtów 7
4. Projekt umowy Projekt umowy.docx 21275 bajtów 2
5. Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 181009 bajtów 7
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłDranka Łukasz 2018-12-05
PublikującyDranka Łukasz 2018-12-05 13:04:00
ModyfikacjaŁukasz Dranka 2018-12-05
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2018-12-10