ZO/ 36 /2018 - Zapytanie ofertowe na usługę transportu zwłok i amputowanych podczas zabiegu operacyjnego kończyn lub innych części odłączonych od całości.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
 
      Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na usługę transportu zwłok i amputowanych podczas zabiegu operacyjnego kończyn lub innych części odłączonych od całości.           
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – usługa transportu:
 • zwłok z oddziałów w budynku głównym szpitala do Prosektorium,
 • zwłok z  Oddziałów: Obserwacyjno - Zakaźnego i WZW, Dermatologicznego i Psychiatrycznego do Prosektorium  Szpitala przy ul. Lwowskiej 22.
 • transportu amputowanych podczas zabiegu operacyjnego kończyn lub innych części odłączonych
  od całości z Bloku Operacyjnego do Prosektorium
 1. Termin realizacji zamówienia –od 01.01.2019r. do 31.12.2020 
 1. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11-12-2018r. do godz.12:00. Przekazaną za pomocą faksu na nr 13 44 37 655, e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną), uważa się za złożoną w terminie. Oryginał należy przesłać pocztą.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych zgodnie z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku). W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2. Tryb udzielania wyjaśnień
 3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 4. Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - Druk nr 1 Formularz ofertowy - Druk nr 1.docx 17643 bajtów 5
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 16962 bajtów 1
3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf 311425 bajtów 3
4. Projekt umowy Projekt umowy.doc 47616 bajtów 0
5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf 206545 bajtów 3
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłDranka Łukasz 2018-12-05
PublikującyDranka Łukasz 2018-12-05 12:31:08
ModyfikacjaŁukasz Dranka 2018-12-05
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2018-12-11