Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Aktualności

wyszukiwarka zaawansowana
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
 
 
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity; Dz. U.                z 2020r.,poz. 295 z późn.zm.)
 
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło
 

ogłasza

 
konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy : ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
 
 
skierowanym do oferentów: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 5 ustawy 
o działalności leczniczej.
 
Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.09.2020r. do  31.03.2022r.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01.09.2020r.
 
  1. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
  2. Oferty pod  rygorem odrzucenia należy składać w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie opatrzonej  pieczątką oferenta oraz  napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc." w Sekretariacie ( pok. nr 15) Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22  do dnia 20.08.2020r. do godz. 8.30
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło          ( w świetlicy budynku dyrekcji)  dnia 20.08.2020r. o godz. 9.00
  4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz na  tablicy ogłoszeń Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło  do dnia 21.08.2020r.
  5. Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.  
  6. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  w Dziale Kadr i Szkoleń, pokój nr 22,od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-14.00 oraz na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl                           w zakładce „Ogłoszenia”
  7. Szpital Specjalistyczny w Jaśle zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części  oraz  przesunięcia  terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
  8. Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle zasad przeprowadzania postępowania konkursowego, przysługują środki odwoławcze i skarga. Środki odwoławcze nie przysługują na: wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru oferenta, unieważnienia postępowania konkursowego.
  9. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia  postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
  10. Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. rozstrzygnięcie konkursu ofert Rozstrzygniecie konkursu.pdf 60797 bajtów 5
powrót
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłCzarnecka-Dykas Mariola 2020-07-24
PublikującyCzarnecka-Dykas Mariola 2020-07-24 10:28:06
Data wygaśnięcia: Czarnecka-Dykas Mariola 2020-08-31
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 17 maja 2021r. 22:24:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.